Open Site Navigation
kisisel-verileri-koruma.jpeg

Kişisel Verileri Koruma

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Net Kargo Lojistik Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği ve buna bağlı olarak özel hayatın gizliliği ilkesi doğrultusunda düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Öncelikle kavram karmaşası yaşanmaması amacıyla belirli terimlerin açıklaması yapılacak, ardından aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde veri sorumlusunun kimliği, işlenen kişisel veri örnekleri, kişisel verilerin işlenme amacı, kişisel verilerin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı, veri toplama yöntemi ile hukuki sebebi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sizlerin sahip olduğu haklar açıklanacaktır.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Özel Nitelikli Kişisel veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlem

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Aydınlatma yükümlüsü muhatap Veri Sorumlusu, İstanbul Ticaret Sicili’ne 191401 sicil numarası ile kayıtlı, 0693009444000010 mersis numaralı ve merkezi “Orhan Gazi Mah. Tunç Cad. No:1 Esenyurt, İstanbul” adresinde kaim NET KARGO LOJİSTİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’dir.

2. İşlenen Kişisel Veriler ve Elde Edilme Yöntemi:

Kişisel verilerinizin bir bölümü bizzat tarafınızca; bir kısım bilgileriniz ise şirket içi kapalı devre kamera kayıtları, giriş çıkışlarda alınan ziyaretçi kayıtları vb. gibi fiziksel ya da elektronik yollarla temin edilmektedir. Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz ve bunların elde edilme yöntemleri, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere şu şekildedir:

Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler: Görüntü (CCTV) ve ses kayıt cihazları, çerezler veya diğer vasıtalarla otomatik toplanan kişisel veriler.

Veri Sahibi Tarafından Sağlanan Kişisel Veriler: Kimlik bilgileriniz, adresiniz, iletişim bilgileri, ve sair kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız her türlü kişisel veriler.

Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler: İş ortakları, tedarikçiler ve diğer üçüncü kişilerin (daha önce bu kişilere sağlamış olduğunuz izniniz kapsamında) ilettikleri banka hesap bilgileriniz, imza sirküleriniz ve benzeri kişisel veriler.

Yasal zorunluluk olmadıkça özel nitelikli kişisel veriniz elde edilmemekte ve işlenmemektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak;

a. İş faaliyetlerinin ve hizmetlerinin yürütülmesi, planlanması ve icrası,
b. Şirket çalışanları için iş akdi veya mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesic. İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
d. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması, takibi, icrası
e. Yetkili kurum veya kuruluşlara bilgi temin edilmesi,
f. Finans, muhasebe ve hukuk işlerinin takibi
g. Şirket insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel istihdamının sağlanması,
h. Şirketin insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesinin temini, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,
i. Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası, çalışanların iş faaliyetlerinin takibi veya denetimi,
j. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal sürdürülebilirlik ve yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
k. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
l. Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
m. Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,
n. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, takibi ve şirket içi güvenliğin sağlanması, şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliği ve denetimini sağlamaya yönelik faaliyetlerin yönetilmesi,
o. Şirket bünyesinde yalnızca yetkili kişilerce ulaşılması kaydı ile Müşteri, Potansiyel Müşteri ve İş Ortakları portföylerinin oluşturulması;
p. Şirketin iştigal alanı kapsamında sunulan ürün ve/veya hizmetlerin ilgilisine sunulabilmesi, ürün ve/veya hizmetlerden Kişisel Veri Sahiplerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların Şirketin iş birimleri tarafından yerine getirilmesi, pazarlama, tedarik ve tüm operasyon faaliyetlerinin yürütülebilmesi; mutabakat, ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi; bu işlemlerin gerçekleştirilmesi adına Kişisel Veri Sahipleri ile iletişimin sağlanması, ilgili belge ve bilgilerin gönderilmesi/temini;
q. Şirket tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerle ilgili üretime, tedarike, teslime vs. ilişkin işlemlerin yapılması ve bunlara ilişkin bilgilendirmelerin, müzakere süreçlerinin posta, e-posta, SMS ve telefon yoluyla paylaşılması;
r. Şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Şirket tarafından, Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktivitelerinin ve finans operasyonları ile ürün/proje/imalat/yatırım/kalite süreçlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi;
s. Şirketin iştigal alanı kapsamında sunulan ürün ve/veya hizmetlerin satış ve/veya satış sonrası süreçte ve yeni satışlarda; gerekli olması halinde satın alınan ürün ve/veya hizmetin yenilenmesi, satın alınan ürün ve/veya hizmetlere ilişkin şikâyet ya da inceleme taleplerin karşılanması ve bu konuda bilgilendirme ve denetim yapılması;
t. Şirket tarafından tutulan yasal defter ve kayıtlara esas olması adına cari hesap kartı düzenlenmesi,
u. Kişisel Veri Sahiplerinin Şirket nezdinde oluşturulan kayıtlarına sonraki iş ilişkilerinde ulaşılması, otomatik yolla fatura tanzim edilmesi;
v. Finansman sağlayan kredi ve finans kuruluşlarının müşterilerini tanıma, analiz etme ve güvenilirliklerini teyit etme yönündeki taleplerinin karşılanması;
w. Şirket tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında gereken evrakın (sözleşme, fatura, irsaliye, çek, imza sirküleri, vekâletname vb.) düzenlenmesi;
x. Şirket faaliyetleri kapsamında iş sebebiyle yapılacak seyahatlerin organizasyonu ve seyahat için gereken belgelerin (vize, çalışma izni, uçak, araç ve otel rezervasyonları vs.) düzenlenmesi;
y. Şirket faaliyeti kapsamındaki işlemleri yürütebilmesi adına iş ortakları ile imzalanacak sözleşmelere gerekli bilgilerin eklenmesi, işbu sözleşmeler kapsamında iş ortakları ile paylaşılması gereken bilgilerin paylaşılması veyahut iş ortaklarından ilgili bilgilerin temini, Şirketin iş ortakları ile gereken operasyonları gerçekleştirilmesi;
z. Şirketin kamu ve özel sektördeki ihalelere katılması, tekliflerin verilmesi ve işlerin yürütülmesi ve bu amaçlarla iletişim sağlanması;
aa. Şirketin faaliyetlerinin ve önceki işlerinin Potansiyel Müşterilere referans olarak gösterilmesi;
bb. Şirketin faaliyet alanı kapsamında katılım sağladığı ve/veya üzerinde kalan ihalelerde, ihale dokümantasyonunun yapılabilmesi;
cc. Şirket faaliyetleri kapsamında ihtiyaç hâsıl olması halinde eğitim, ulaşım, bilişim ve benzeri alanlarda üçüncü kişilerle iletişime geçilmesi, sözleşmeler akdedilmesi, hizmet alınması ve bunların yerine getirilmesinin temin edilmesi;
dd. Şirket Müşterilerine ait işyerlerine Personelin ve/veya İş Ortağı Personelinin girişlerinin sağlanması;
ee. Şirkete ait işyerlerinde ve Şirketimizin hizmet verdiği Müşteriye ait işyerlerinde saha denetimlerinin sağlanması;
ff. Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası sürecini de kapsayacak şekilde müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası; bu doğrultuda müşterilere, müşteri çalışanlarına veyahut tüketiciye posta, e-posta ve telefon ile ulaşılması; hizmet değerlendirme anketlerinin yapılması;
gg. Şirket faaliyetleri kapsamında reklam ve tanıtım süreçlerinin yürütülmesi, röportajların yapılması, haber hazırlanması, habere konu kişiler ile iletişimin sağlanması;
hh. Şirketin talep ve şikâyetlerini ileten Kişisel Veri Sahipleri ile iletişime geçilmesi ve talep ve şikâyet takip ve yönetiminin sağlanması;
ii. Şirkete gelen tebligatların kaydedilmesi ve dağıtılması;


amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri:

Kişisel Verileriniz Şirketle aranızda ilişki devam ettiği sürece ve ilgili mevzuatta öngörülen süreler uyarınca saklanacak olup süreye ilişkin mevzuatta bir düzenleme bulunmaması halinde Kişisel Veriler veri işlendiği zaman yürütülen faaliyet amacının gerçekleşmesine kadarki süre kadar işlenmekte, daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Mevzuattan kaynaklanan özel bir durum olmadığı sürece kişisel verileriniz şirketle ilişkinizin sona ermesinden sonra olası taleplere ilişkin zamanaşımı sürelerince saklanmaya devam edilmekte ve bu sürenin sonunda da silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

Şirket için kapalı devre kamera kayıtları da en fazla 6 ay süre ile saklanmakta sonrasında silinmektedir.

Veri Güvenliği:

Gerek fiziksel ve gerekse dijital ortamda saklanan tüm verilerle ilgili yeterli ve makul önlemler alınmış olup toplanan ve işlenen tüm verilerin korunmasına ilişkin sorumluluk Şirketimize aittir.

Verilerin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması:

Şirket, kişisel verilerin aktarılmasında Kanun’da öngörülen ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan kararlara uygun bir şekilde hareket etmektedir. Şirket tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ile ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Bununla birlikte Şirket, KVKK ve diğer ilgili kanunların zorunlu kıldığı durumlarda, ilgilinin açık rızası olmaksızın, kişisel verileri mevzuattaki sınırlamalara bağlı olarak, yetkili idari veya adli kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

Bir kısım kişisel verileriniz örneğin tarafınıza yükümlenilen ödemelerin yapılabilmesi için ilgili bankalarla, yasal zorunluluklar nedeni ile ilgili vergi dairesi gibi makamlarla paylaşılmaktadır.

Yukarıda sayılan zorunluluklar dışında kimi durumlarda olası teşviklerin veya maliyetlerin hesaplanması vb. gibi amaçlarla bir kısım kişisel verileriniz bazı danışmanlık firmaları, işbirliği yapılan kuruluşlar, avukatlar, mali müşavirlerle de – söz konusu amaçla sınırlı kalmak kaydı ile- paylaşılmaktadır.

Benzer şekilde bütçe hesaplamalarının yapılabilmesi, üretim, maliyet plan ve hesaplarının oluşturabilmesi gibi bir kısım gereklilikler nedeni ile amaçla sınırlı olmak üzere bir kısım kişisel verileriniz grup içi şirketlerle, şirketimizde pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerle, şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ile paylaşılmaktadır.

Net Kargo tarafından işlenen kişisel veriler yurtdışı ile paylaşılmamaktadır. Hal böyle olmakla birlikte, iş faaliyetlerinin gerektirdiği durumlarda veri sahibi ile yapılmış bir sözleşme ve gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alınması kaydı ile Şirket, kişisel verileri yurt dışına da aktarabilir. Bu halde yurtdışı ile paylaşım gerek Kurum’un ve gerekse ilgili mevzuatın öngördüğü sınırlamalar içinde yapılmakta, gerekli denetim ve önlemler alınmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel Veriler; Kanun’un; amacı düzenleyen 1. maddesi ile kapsamı düzenleyen 2. maddesine uygunluğunun denetimi, Kanun’un 5. ve 6. maddeleri ile Politika’da yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuat, sözleşme ya da talebe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde, yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla; Şirketimiz veya Şirketimiz tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından, her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortamda, teknik ve sair yöntemlerle, çağrı merkezi, internet sitesi gibi muhtelif yollarla toplanır ve işlenir.

KVKK Kapsamında Haklarınız:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamında veri sahibi olarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçi veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme, düzeltilen veya silinen verilerin aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen veriler münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiği takdirde aleyhe ortaya çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Konuyla ilgili her türlü taleplerinizi, Aşağıda yer alan Kvkk Başvuru Formunu indiriniz ve doldurup imzalayarak, kimliğinizi tevsik eden belgelerle aşağıda belirtilen Şirket adresimize iadeli taahhütlü gönderi ya da şahsen yapacağınız yazılı başvuru ile ya da e imzalı olarak aşağıda belirtilen eposta adresimize iletebilirsiniz. Elektronik ortamda yapılacak başvuruların kimliğinizin tespiti amacı ile mutlaka elektronik imza ile yapılması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Adres: Orhan Gazi Mah. Tunç Cad. No:1 Esenyurt, İstanbul

Eposta: info@netkargo.com